top of page
Boy Checking his Phone

GIỚI THIỆU

Hành trình tìm kiếm sứ mệnh cuộc đời

Tôi là một người may mắn. Tôi đã có duyên làm với 20 tổ chức khác nhau trong 18 năm qua. Từ năm 2022, tôi và các cộng sự chung tay xây dựng 10+ công ty. Chúng tôi là thế hệ Doanh nhân Việt Nam sẽ góp phần làm rạng danh đất nước trong sân chơi Toàn cầu! Sứ mệnh của Tôi là góp phần vào sự thành công của Thế hệ GenZ người Việt Nam trên Toàn Cầu!

bottom of page